2 thoughts on “Phân Biệt Nhịp và Phách

  1. Hoàng Trần says:

    Tôi muốn thử ghi tên học khoá hoà âm căn bản. Xin Đại Thành chỉ cho cách để trả tiền học phí. Nếu muốn ghi tên cho nhiều khoá học một lúc thì có giá đặc biệt không. Tôi sẽ thanh toán học phí 1 lần cho tiện.
    Hoàng

Leave a Reply

Your email address will not be publlàhed. Required fields are marked *